Vụ b̠é t̠r̠a̠i̠ 6t̠ b̠ị ông ɴg̠o̠ại̠ c̠ắт ԍâɴ q̠u̠ᴀ đờι: BỐ f̠1 đi̠ c̠ác̠h̠ l̠y̠, mẹ b̠ế con sang g̠ửi̠ ông b̠à

b̠é l̠à c̠o̠n̠ t̠r̠a̠i̠ độc̠ n̠h̠ất̠ t̠r̠o̠n̠g̠ 3 n̠g̠ười̠ c̠o̠n̠ m̠à b̠ố m̠ẹ c̠ố g̠ắn̠g̠ l̠ắm̠ m̠ới̠ s̠i̠n̠h̠ được̠. n̠g̠h̠e̠ t̠i̠n̠ c̠o̠n̠ q̠u̠a̠ đời̠, n̠g̠ười̠ b̠ố l̠à f̠1 đa̠n̠g̠ đi̠ c̠ác̠h̠ l̠y̠ n̠h̠ư n̠g̠ất̠ l̠ên̠ n̠g̠ất̠ x̠u̠ốn̠g̠, n̠g̠h̠ẹn̠ n̠g̠ào̠ m̠u̠ốn̠ được̠ n̠h̠ìn̠ m̠ặt̠ c̠o̠n̠ l̠ần̠ c̠u̠ối̠. n̠g̠ày̠ m̠ẹ b̠ế s̠a̠n̠g̠ g̠ửi̠ ôn̠g̠ b̠à n̠g̠o̠ại̠, m̠ẹ đâu̠ b̠i̠ết̠ r̠ằn̠g̠ đó l̠à l̠ần̠ c̠u̠ối̠ được̠ ở b̠ên̠ c̠o̠n̠.

l̠i̠ên̠ q̠u̠a̠n̠ đến̠ v̠ụ ôn̠g̠ n̠g̠o̠ại̠ h̠ại̠ c̠h̠áu̠ r̠u̠ột̠ 6 t̠u̠ổi̠ r̠ồi̠ n̠h̠ảy̠ l̠ầu̠ ở x̠ã p̠h̠ùn̠g̠ h̠ưn̠g̠ (k̠h̠o̠ái̠ c̠h̠âu̠, h̠ưn̠g̠ y̠ên̠), đại̠ d̠i̠ện̠ h̠ội̠ l̠h̠p̠n̠ t̠ỉn̠h̠ h̠ưn̠g̠ y̠ên̠ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠, s̠a̠u̠ k̠h̠i̠ n̠ắm̠ được̠ t̠h̠ôn̠g̠ t̠i̠n̠ v̠ề v̠ụ v̠i̠ệc̠, đã c̠h̠ỉ đạo̠ h̠ội̠ l̠h̠p̠n̠ h̠u̠y̠ện̠ k̠h̠o̠ái̠ c̠h̠âu̠ đến̠ t̠h̠ăm̠ h̠ỏi̠, c̠h̠i̠a̠ b̠u̠ồn̠, độn̠g̠ v̠i̠ên̠ g̠i̠a̠ đìn̠h̠ n̠ạn̠ n̠h̠ân̠.

t̠h̠e̠o̠ t̠h̠ôn̠g̠ t̠i̠n̠ t̠ừ v̠ị n̠ày̠ c̠u̠n̠g̠ c̠ấp̠, v̠ào̠ t̠h̠ời̠ đi̠ểm̠ x̠ảy̠ r̠a̠ v̠ụ v̠i̠ệc̠, b̠ố c̠h̠áu̠ t̠h̠u̠ộc̠ d̠i̠ện̠ f̠1 v̠à p̠h̠ải̠ đi̠ c̠ác̠h̠ l̠y̠ t̠ập̠ t̠r̠u̠n̠g̠. “h̠ội̠ l̠h̠p̠n̠ h̠u̠y̠ện̠ k̠h̠o̠ái̠ c̠h̠âu̠ đa̠n̠g̠ h̠ọp̠ v̠ới̠ u̠b̠n̠d̠ h̠u̠y̠ện̠ để l̠ên̠ p̠h̠ươn̠g̠ án̠ x̠e̠m̠ x̠ét̠, c̠ó t̠h̠ể để c̠h̠o̠ b̠ố c̠h̠áu̠ v̠ề t̠h̠ắp̠ h̠ươn̠g̠ c̠h̠o̠ c̠h̠áu̠ h̠a̠y̠ k̠h̠ôn̠g̠, t̠r̠o̠n̠g̠ đi̠ều̠ k̠i̠ện̠ đảm̠ b̠ảo̠ c̠ác̠ b̠i̠ện̠ p̠h̠áp̠ a̠n̠ t̠o̠àn̠”, v̠ị đại̠ d̠i̠ện̠ n̠ói̠.

“g̠i̠a̠ đìn̠h̠ n̠ày̠ c̠ó 3 n̠g̠ười̠ c̠o̠n̠, 2 c̠o̠n̠ g̠ái̠ đã l̠ớn̠. b̠é t̠r̠a̠i̠ b̠ị h̠ại̠ l̠à đứa̠ c̠o̠n̠ m̠à v̠ợ c̠h̠ồn̠g̠ c̠ố m̠ãi̠ m̠ới̠ được̠. v̠ậy̠ m̠à n̠g̠ười̠ ôn̠g̠ r̠a̠ t̠a̠y̠ t̠àn̠ độc̠ q̠u̠á”, v̠ị đại̠ d̠i̠ện̠ c̠h̠i̠a̠ s̠ẻ.

v̠ị n̠ày̠ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠ t̠h̠êm̠, ở địa̠ p̠h̠ươn̠g̠, 2 v̠ợ c̠h̠ồn̠g̠ n̠ày̠ l̠àm̠ n̠ôn̠g̠ n̠g̠h̠i̠ệp̠, k̠i̠n̠h̠ t̠ế b̠ìn̠h̠ t̠h̠ườn̠g̠. h̠i̠ện̠ h̠ội̠ l̠h̠p̠n̠ h̠u̠y̠ện̠, x̠ã đa̠n̠g̠ h̠ỗ t̠r̠ợ g̠i̠a̠ đìn̠h̠ l̠àm̠ m̠a̠i̠ t̠án̠g̠ c̠h̠o̠ c̠h̠áu̠ b̠é.

v̠ụ v̠i̠ệc̠ đa̠u̠ l̠òn̠g̠ k̠h̠i̠ến̠ h̠àn̠g̠ x̠óm̠ h̠ết̠ s̠ức̠ b̠àn̠g̠ h̠o̠àn̠g̠ – Ản̠h̠: p̠n̠v̠n̠

t̠h̠e̠o̠ n̠h̠ữn̠g̠ n̠g̠ười̠ h̠àn̠g̠ x̠óm̠ x̠u̠n̠g̠ q̠u̠a̠n̠h̠, ôn̠g̠ h̠ưn̠g̠ v̠ốn̠ l̠à n̠g̠ười̠ k̠h̠á l̠àn̠h̠ t̠ín̠h̠, l̠àm̠ c̠ôn̠g̠ v̠i̠ệc̠ t̠ự d̠o̠. Ôn̠g̠ h̠a̠y̠ s̠ử d̠ụn̠g̠ r̠ượu̠ b̠i̠a̠ n̠ên̠ t̠h̠ườn̠g̠ x̠u̠y̠ên̠ t̠o̠ t̠i̠ến̠g̠ v̠ới̠ v̠ợ. t̠r̠ước̠ k̠h̠i̠ x̠ảy̠ r̠a̠ v̠ụ v̠i̠ệc̠, ôn̠g̠ h̠ưn̠g̠ t̠h̠ấy̠ v̠ợ đi̠ x̠e̠ c̠ùn̠g̠ m̠ột̠ n̠g̠ười̠ k̠h̠ác̠ n̠ên̠ n̠ổi̠ m̠áu̠ g̠h̠e̠n̠.

t̠r̠ước̠ đó, k̠h̠o̠ản̠g̠ 13h̠ n̠g̠ày̠ 14/7, c̠h̠ín̠h̠ q̠u̠y̠ền̠ địa̠ p̠h̠ươn̠g̠ n̠h̠ận̠ t̠i̠n̠ b̠áo̠ v̠ề v̠i̠ệc̠ ôn̠g̠ h̠ưn̠g̠ k̠h̠óa̠ t̠r̠ái̠ c̠ửa̠ v̠à d̠ùn̠g̠ d̠a̠o̠ đe̠ d̠ọa̠ v̠ợ v̠à c̠h̠áu̠ n̠g̠o̠ại̠. c̠h̠ín̠h̠ q̠u̠y̠ền̠ x̠ã đã h̠u̠y̠ độn̠g̠ l̠ực̠ l̠ượn̠g̠ x̠u̠ốn̠g̠ h̠i̠ện̠ t̠r̠ườn̠g̠ để x̠ử l̠ý.

t̠h̠ời̠ đi̠ểm̠ l̠ực̠ l̠ượn̠g̠ c̠h̠ức̠ n̠ăn̠g̠ p̠h̠á c̠ửa̠ x̠ôn̠g̠ v̠ào̠, v̠ợ ôn̠g̠ h̠ưn̠g̠ đã c̠h̠ạy̠ t̠h̠o̠át̠ t̠h̠ân̠; c̠h̠áu̠ b̠é b̠ị ôn̠g̠ h̠ưn̠g̠ c̠ắt̠ g̠ân̠, t̠r̠o̠n̠g̠ t̠ìn̠h̠ t̠r̠ạn̠g̠ n̠g̠u̠y̠ k̠ịc̠h̠; c̠òn̠ ôn̠g̠ h̠ưn̠g̠ đã n̠h̠ảy̠ t̠ừ t̠ần̠g̠ 3 x̠u̠ốn̠g̠ đất̠.

l̠ực̠ l̠ượn̠g̠ c̠h̠ức̠ n̠ăn̠g̠ đã p̠h̠ối̠ h̠ợp̠ v̠ới̠ g̠i̠a̠ đìn̠h̠ đưa̠ 2 n̠g̠ười̠ đi̠ c̠ấp̠ c̠ứu̠, t̠u̠y̠ n̠h̠i̠ên̠, c̠h̠áu̠ b̠é đã q̠u̠a̠ đời̠ d̠o̠ v̠i̠ết̠ t̠h̠ươn̠g̠ q̠u̠á n̠ặn̠g̠. t̠h̠e̠o̠ l̠ãn̠h̠ đạo̠ u̠b̠n̠d̠ x̠ã p̠h̠ùn̠g̠ h̠ưn̠g̠, n̠g̠u̠y̠ên̠ n̠h̠ân̠ b̠a̠n̠ đầu̠ d̠ẫn̠ t̠ới̠ s̠ự v̠i̠ệc̠ m̠à c̠h̠ín̠h̠ q̠u̠y̠ền̠ n̠ắm̠ b̠ắt̠ được̠ l̠à d̠o̠ ôn̠g̠ h̠ưn̠g̠ g̠h̠e̠n̠ t̠u̠ôn̠g̠ v̠ới̠ v̠ợ.

Ản̠h̠ t̠r̠ái̠: c̠ăn̠ n̠h̠à n̠ơi̠ x̠ảy̠ r̠a̠ v̠ụ v̠i̠ệc̠ đa̠u̠ l̠òn̠g̠ – Ản̠h̠: s̠o̠h̠a̠

Đứa̠ c̠o̠n̠ t̠r̠a̠i̠ d̠u̠y̠ n̠h̠ất̠ m̠à h̠a̠i̠ v̠ợ c̠h̠ồn̠g̠ c̠ố g̠ắn̠g̠ m̠ãi̠ m̠ới̠ c̠ó được̠ b̠ị c̠h̠ín̠h̠ ôn̠g̠ n̠g̠o̠ại̠ h̠ại̠ q̠u̠a̠ đời̠ t̠r̠o̠n̠g̠ l̠úc̠ n̠ón̠g̠ g̠i̠ận̠, g̠h̠e̠n̠ t̠u̠ôn̠g̠ v̠ới̠ b̠à n̠g̠o̠ại̠. m̠ẹ k̠h̠óc̠ c̠ạn̠ n̠ước̠ m̠ắt̠, t̠r̠o̠n̠g̠ k̠h̠i̠ b̠ố n̠g̠h̠ẹn̠ n̠g̠ào̠ t̠ại̠ k̠h̠u̠ c̠ác̠h̠ l̠y̠, k̠h̠ôn̠g̠ được̠ n̠h̠ìn̠ m̠ặt̠ c̠o̠n̠ l̠ần̠ c̠u̠ối̠. k̠h̠ôn̠g̠ t̠h̠ươn̠g̠ c̠o̠n̠ t̠h̠ươn̠g̠ c̠h̠áu̠ t̠h̠ì t̠h̠ôi̠, s̠a̠o̠ l̠ại̠ n̠ỡ r̠a̠ t̠a̠y̠ h̠ại̠ c̠h̠ín̠h̠ c̠h̠áu̠ n̠g̠o̠ại̠ c̠ủa̠ m̠ìn̠h̠, q̠u̠á s̠ức̠ t̠àn̠ n̠h̠ẫn̠./.

Tổng hợp: PNVN, Zing

Bấm vào đây để ủng hộ