Em bé 18 thǻng tuổi ʙɪ̣ Bᴏ̉ đᴏ́ɪ 2 ngày bên cạnh xᴀ́ᴄ mẹ nhưng không ai dᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ Cᴏᴠɪᴅ-19

t̠h̠e̠o̠ t̠r̠a̠n̠g̠ t̠i̠n̠ t̠ứ.c̠ t̠h̠e̠ c̠u̠r̠r̠e̠n̠t̠, v̠ụ v̠i̠ệc̠ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ x̠ảy̠ r̠a̠ t̠ại̠ m̠ộ.t̠ n̠.g̠ôi̠ n̠h̠à ở t̠h̠àn̠h̠ p̠h̠ố p̠i̠m̠p̠r̠i̠ c̠h̠i̠n̠c̠h̠w̠a̠d̠, b̠a̠n̠g̠ m̠a̠h̠a̠r̠a̠s̠h̠t̠r̠a̠, Ấn̠ Độ h̠ồi̠ đầu̠ t̠u̠ần̠ t̠r̠ước̠ k̠h̠i̠.ế.n̠ d̠ư l̠u̠.ậ.n̠ k̠h̠ôn̠g̠ k̠h̠.ỏi̠ ʙᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂. n̠g̠ười̠ p̠h̠ụ n̠ữ t̠ên̠ s̠a̠r̠a̠w̠a̠s̠t̠i̠ r̠a̠j̠e̠s̠h̠ k̠u̠m̠a̠r̠, 29 t̠u̠ổi̠, được̠ c̠h̠o̠ l̠à đᴀ̃ ᴍᴀ̂́t̠ t̠ại̠ n̠h̠à c̠ủa̠ c̠ô v̠ào̠ n̠g̠ày̠ 24/4. t̠r̠o̠n̠g̠ n̠h̠à c̠h̠ỉ c̠ó c̠.ô v̠à c̠ậu̠ c̠o̠n̠ t̠r̠.a̠i̠ n̠h̠ỏ 18 t̠h̠ǻn̠g̠ t̠u̠ổi̠.

n̠g̠ày̠ m̠à s̠a̠r̠a̠w̠a̠s̠t̠i̠ m̠ất̠t̠ (k̠h̠ôn̠g̠ r̠õ v̠ì n̠g̠u̠.y̠.ê.n̠ n̠h̠.â.n̠ g̠ì), h̠à..n̠g̠ x̠.ó.m̠ x̠.u̠.n̠g̠ q̠u̠a̠.n̠h̠ c̠ó b̠i̠ết̠ n̠h̠.ư.n̠g̠ h̠ọ k̠h̠ôn̠g̠ ᴅᴀ́ᴍ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ t̠ʜɪ ᴛʜể c̠ủa̠ n̠g̠ười̠ p̠h̠.ụ n̠ữ c̠ũn̠g̠ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴇ̀ᴍ ᴄʜᴀ̆ᴍ s̠ᴏ́c̠ đứa̠ t̠r̠ẻ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ v̠ì… s̠ᴏ̛̣ c̠ᴏᴠɪᴅ-19.

v̠ậy̠ l̠à t̠r̠o̠n̠g̠ s̠u̠ốt̠ 2 n̠g̠ày̠, đứa̠ t̠r̠ẻ c̠ứ n̠g̠ồi̠ c̠ạn̠h̠ t̠ʜɪ ᴛʜể c̠ủa̠ m̠ẹ, k̠h̠ôn̠g̠ được̠ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜ̣ɴɢ. Đến̠ n̠g̠ày̠ 26/4, k̠h̠i̠ t̠ʜɪ ᴛʜể c̠ủa̠ s̠a̠r̠a̠w̠a̠s̠t̠i̠ đã ʙᴏ̂́ᴄ ᴍᴜ̀ɪ ɴᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̣̆ᴄ t̠h̠.ì c̠ả.n̠h̠ s̠áт m̠ới̠ được̠ g̠ọi̠ đến̠.

“k̠h̠i̠ c̠ác̠ n̠h̠à c̠.h̠ứ.c̠ t̠r̠.á.c̠h̠ đến̠, đứa̠ b̠é n̠ằm̠ i̠m̠ l̠ặn̠g̠ b̠ên̠ c̠ạ.n̠h̠ c̠ô ấy̠… n̠ó k̠h̠.ôn̠g̠ k̠.h̠óc̠”, m̠ột̠ q̠u̠.a̠.n̠ c̠h̠.ức̠ đi̠ēu̠ t̠r̠ą v̠ụ v̠i̠ệc̠ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠. 2 n̠ữ c̠ản̠h̠ s̠áт, s̠u̠s̠h̠i̠l̠a̠ g̠a̠b̠h̠a̠l̠e̠ v̠à r̠e̠k̠h̠a̠ w̠a̠z̠e̠, đã đến̠ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ v̠à k̠h̠ôn̠g̠ n̠g̠.ần̠ n̠g̠.ạ.i̠ ô.m̠ đứa̠ t̠r̠.ẻ v̠.ào̠ l̠ò.n̠g̠, c̠h̠o̠ c̠ậu̠ b̠é ăn̠ để ǫᴜᴀ ᴄᴏ̛ɴ đᴏ́ɪ.

c̠ô s̠u̠s̠h̠i̠l̠a̠ g̠a̠b̠h̠a̠l̠e̠ c̠h̠i̠a̠ s̠ẻ: “t̠ôi̠ c̠ũn̠g̠ c̠ó 2 đứa̠ c̠o̠n̠, 8 t̠u̠ổi̠ v̠à 6 t̠u̠ổi̠. t̠ôi̠ c̠o̠i̠ e̠m̠ b̠é n̠ày̠ n̠h̠ư c̠o̠n̠ r̠u̠..ột̠ c̠ủa̠ t̠ôi̠, n̠ó u̠ốn̠g̠ s̠ữa̠ r̠ất̠ n̠h̠a̠n̠h̠ v̠ì đa̠n̠g̠ ʀᴀ̂́ᴛ đᴏ́ɪ”. Đồn̠g̠ n̠g̠h̠.i̠ệ.p̠ c̠ủa̠ c̠ô, r̠e̠k̠h̠a̠ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠ đứa̠ t̠r̠ẻ v̠ẫn̠ ổn̠ m̠ột̠ c̠ác̠h̠ t̠.h̠ần̠ k̠ỳ, n̠g̠o̠ại̠ t̠r̠ừ s̠.ố.t̠.

“Đứa̠ t̠r̠ẻ ʙɪ̣ s̠ᴏ̂́ᴛ ɴʜᴇ̣ k̠h̠i̠ c̠h̠ún̠g̠ t̠ôi̠ đưa̠ c̠h̠.áu̠ đến̠ b̠ác̠ s̠ĩ. b̠ác̠ s̠ĩ b̠ảo̠ c̠h̠ún̠g̠ t̠ôi̠ c̠h̠o̠ c̠h̠áu̠ ăn̠ t̠h̠ật̠ тốt̠, n̠g̠h̠ỉ n̠g̠ơi̠ l̠à k̠h̠ỏe̠. s̠a̠u̠ k̠h̠i̠ c̠h̠o̠ c̠h̠áu̠ ăn̠ b̠ǻn̠h̠ v̠à u̠ốn̠g̠ n̠ước̠, c̠h̠ún̠g̠ t̠ôi̠ đưa̠ c̠h̠áu̠ đến̠ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ c̠h̠ín̠h̠ p̠h̠ủ để k̠i̠.ểm̠ t̠r̠.a̠ c̠ᴏᴠɪᴅ-19”, c̠ô r̠e̠k̠h̠a̠ n̠ói̠ t̠h̠êm̠.

m̠a̠y̠ m̠ắn̠ l̠à c̠ậu̠ b̠é c̠ó k̠ết̠ q̠u̠ả x̠ét̠ n̠g̠h̠i̠ệm̠ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴc̠ᴏv̠ v̠à được̠ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀị. c̠ậu̠ b̠é s̠a̠u̠ đó đã được̠ c̠h̠u̠y̠ển̠ đến̠ m̠ột̠ c̠ơ q̠.u̠.a̠n̠ c̠h̠ín̠h̠ p̠h̠ủ. v̠i̠ệc̠ k̠h̠.á.m̠ n̠g̠h̠i̠.ệm̠ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ c̠ủa̠ m̠ẹ b̠é v̠ẫn̠ c̠h̠ưa̠ x̠áç địn̠h̠ được̠ c̠ô đã ᴄʜᴇ̂́ᴛ n̠h̠ư t̠h̠ế n̠ào̠ v̠à n̠g̠ười̠ t̠a̠ k̠h̠ôn̠g̠ b̠i̠ết̠ l̠i̠ệ.u̠ c̠ô c̠ó n̠h̠i̠.ễ.m̠ c̠ᴏᴠɪᴅ-19 h̠a̠y̠ k̠h̠ôn̠g̠.

t̠h̠e̠o̠ t̠h̠ôn̠g̠ t̠i̠n̠ d̠o̠ c̠ản̠h̠ s̠áт c̠u̠n̠g̠ c̠.ấp̠, n̠g̠ười̠ p̠h̠ụ n̠ữ đa̠n̠g̠ s̠ốn̠g̠ v̠ới̠ c̠h̠ồn̠g̠ n̠h̠ưn̠g̠ t̠h̠ời̠ g̠i̠.a̠n̠ n̠ày̠, a̠n̠h̠ đa̠n̠g̠ ở q̠u̠ê h̠ư.ơn̠g̠ c̠ủa̠ h̠ọ ở b̠a̠n̠g̠ u̠t̠t̠a̠r̠ p̠r̠a̠d̠e̠s̠h̠ c̠ùn̠g̠ m̠ột̠ đứa̠ c̠o̠n̠ k̠h̠ác̠. g̠i̠a̠ đìn̠h̠ s̠.ốn̠.g̠ c̠ăn̠ n̠h̠à t̠h̠u̠ê, c̠h̠ủ s̠ở h̠ữ.u̠ n̠g̠ôi̠ n̠h̠à s̠ốn̠g̠ ở x̠a̠. n̠g̠ười̠ c̠h̠.ồn̠g̠ c̠ũn̠g̠ đã được̠ t̠h̠ô.n̠g̠ b̠á.o̠ v̠ề c̠ái̠ ᴄʜᴇ̂́ᴛ c̠ủa̠ v̠ợ m̠ìn̠h̠.

h̠i̠ện̠ t̠ại̠, c̠h̠ưa̠ r̠õ n̠g̠ười̠ p̠h̠ụ n̠ữ ᴄʜᴇ̂́ᴛ n̠h̠ư t̠h̠ế n̠ào̠. t̠h̠.a̠.n̠h̠ t̠r̠.a̠ c̠ản̠h̠ s̠áт p̠r̠a̠k̠a̠s̠h̠ j̠a̠d̠h̠a̠v̠ c̠ủa̠ d̠i̠g̠h̠i̠ n̠ói̠ v̠ới̠ t̠ờ i̠n̠d̠i̠a̠n̠ e̠x̠p̠r̠e̠s̠s̠ r̠ằn̠g̠ h̠ọ “t̠ìm̠ t̠h̠ấy̠ m̠ột̠ s̠ố v̠i̠ên̠ t̠ʜᴜốc̠ b̠ên̠ c̠.ạn̠h̠ t̠ʜɪ ᴛʜể c̠ô ấy̠”.

“c̠h̠ún̠g̠ t̠ôi̠ n̠g̠.h̠i̠ n̠g̠.ờ n̠g̠ười̠ p̠h̠ụ n̠ữ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ b̠ằn̠g̠ c̠ác̠h̠ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ. t̠ʜɪ ᴛʜể c̠ủa̠ c̠ô đã được̠ g̠ửi̠ để k̠.h̠á.m̠ n̠g̠h̠i̠.ệ.m̠ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ đến̠ b̠ệ.n̠h̠ v̠i̠.ện̠ y̠c̠m̠. c̠ác̠ p̠h̠.ần̠ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɴɢ đã được̠ b̠ảo̠ q̠u̠ản̠… n̠g̠u̠.y̠.ên̠ n̠h̠.â.n̠ c̠ái̠ c̠ʜᴇ̂́t̠ c̠h̠o̠ đến̠ n̠a̠y̠ v̠ẫn̠ c̠h̠ưa̠ được̠ b̠i̠ết̠”, v̠ị q̠u̠.a̠.n̠ c̠.h̠ứ.c̠ n̠ày̠ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠.

Bấm vào đây để ủng hộ