Châɴ ᴅuɴԍ ɴԍườι cнồɴԍ đã éρ chị gái của anh hùng Ngọc Mạnh kết thúc cuộc đời ‘ɴó nghe mẹ đáин chị cả ngày’

m̠ới̠ đây̠, v̠ào̠ n̠g̠ày̠ 14/5, t̠r̠ên̠ t̠r̠a̠n̠g̠ c̠á n̠h̠ân̠ c̠ủa̠ m̠ìn̠h̠, a̠n̠h̠ n̠g̠u̠y̠ễn̠ n̠g̠ọc̠ m̠ạn̠h̠ – “n̠g̠ười̠ h̠ùn̠g̠” t̠ừn̠g̠ t̠r̠èo̠ l̠ên̠ m̠ái̠ t̠ôn̠ để đỡ b̠é g̠ái̠ r̠ơi̠ t̠ừ t̠ần̠g̠ 12 c̠h̠u̠n̠g̠ c̠ư q̠u̠ận̠ t̠h̠a̠n̠h̠ x̠u̠ân̠, h̠à n̠ội̠ đã đăn̠g̠ t̠ải̠ m̠ột̠ b̠ài̠ v̠i̠ết̠ c̠h̠ứa̠ đầy̠ s̠ự p̠h̠ẫn̠ n̠ộ v̠ề v̠i̠ệc̠ c̠h̠ị h̠ọ b̠ị m̠ẹ c̠h̠ồn̠g̠ c̠h̠ỉ t̠r̠íc̠h̠, c̠a̠y̠ n̠g̠h̠i̠ệt̠, p̠h̠ải̠ t̠ìm̠ đến̠ b̠ước̠ đườn̠g̠ c̠ùn̠g̠.

n̠g̠ười̠ h̠ùn̠g̠ n̠g̠u̠y̠ễn̠ n̠g̠ọc̠ m̠ạn̠h̠. (Ản̠h̠: l̠a̠o̠ độn̠g̠)

c̠ụ t̠h̠ể, n̠g̠u̠y̠ên̠ v̠ăn̠ b̠ài̠ đăn̠g̠ c̠ủa̠ a̠n̠h̠ n̠g̠u̠y̠ễn̠ n̠g̠ọc̠ m̠ạn̠h̠ n̠h̠ư s̠a̠u̠:  “n̠h̠à c̠h̠ún̠g̠ t̠ôi̠ n̠g̠h̠èo̠ n̠h̠ưn̠g̠ k̠h̠ôn̠g̠ n̠g̠.ử.a̠ t̠a̠y̠ x̠i̠n̠ t̠i̠ền̠ n̠h̠à b̠à, m̠à n̠g̠ư.ợc̠ l̠ại̠ n̠h̠à b̠à t̠ới̠ n̠h̠à t̠ôi̠ để x̠i̠n̠ d̠âu̠!

Đọc̠ x̠o̠n̠g̠ n̠h̠ữn̠g̠ d̠òn̠g̠ n̠h̠ật̠ k̠ý c̠h̠ị t̠ôi̠ v̠i̠ết̠…  n̠g̠h̠èo̠ l̠à c̠ái̠ t̠.ộ.i̠ s̠a̠o̠?  g̠i̠a̠ đìn̠h̠ b̠à c̠ó t̠ư c̠ác̠h̠ g̠ì c̠h̠ỉ t̠r̠í..c̠h̠, đ.ộ.n̠g̠ t̠.a̠.y̠ c̠h̠â.n̠ v̠ới̠ c̠h̠ị t̠ôi̠?

n̠g̠ười̠ n̠h̠à b̠à b̠à x̠.ó.t̠ v̠ậy̠, n̠g̠ười̠ n̠h̠à c̠h̠ún̠g̠ t̠ôi̠ c̠h̠ún̠g̠ t̠ôi̠ k̠h̠ôn̠g̠ b̠i̠ết̠ x̠.ó.t̠ s̠a̠o̠?

g̠i̠ờ c̠h̠ị t̠ôi̠ c̠ũn̠g̠ v̠ì g̠i̠a̠ đìn̠h̠ n̠h̠à b̠à (É.p̠) t̠ới̠ m̠ức̠ đườn̠g̠ c̠ùn̠g̠ r̠ồi̠ c̠ả n̠h̠à b̠à c̠h̠ắc̠ v̠u̠i̠ l̠ắm̠?

m̠o̠n̠g̠ c̠ác̠ n̠h̠à c̠h̠ức̠ n̠ă.n̠g̠ x̠e̠m̠ x̠é.t̠ g̠i̠.úp̠ g̠i̠a̠ đìn̠h̠ c̠h̠ún̠g̠ t̠ôi̠ đòi̠ l̠ại̠ c̠ôn̠g̠ b̠ằn̠g̠…”

Bài đăng tràn đ.ầy g.i.ậ.n d.ữ của “người hùng”. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đán̠g̠ c̠h̠ú ý, đi̠ k̠èm̠ v̠ới̠ b̠ài̠ đăn̠g̠ l̠à n̠h̠ữn̠g̠ b̠ức̠ h̠ìn̠h̠ c̠h̠ụp̠ l̠ại̠ c̠ác̠ t̠r̠a̠n̠g̠ n̠h̠ật̠ k̠ý được̠ c̠h̠o̠ l̠à c̠ủa̠ c̠h̠ị h̠ọ a̠n̠h̠ v̠i̠ết̠, c̠h̠i̠a̠ s̠ẻ v̠ề c̠u̠ộc̠ s̠ốn̠g̠ t̠r̠ước̠ k̠h̠i̠ q̠u̠a̠ đời̠. t̠r̠o̠n̠g̠ đó, n̠h̠ữn̠g̠ c̠a̠y̠ đắn̠g̠ c̠ủa̠ c̠h̠ị k̠h̠i̠ s̠ốn̠g̠ c̠ùn̠g̠ m̠ẹ c̠h̠ồn̠g̠ c̠ũn̠g̠ được̠ t̠i̠ết̠ l̠ộ c̠h̠i̠ t̠i̠ết̠. t̠ừn̠g̠ d̠òn̠g̠, t̠ừn̠g̠ c̠h̠ữ t̠r̠o̠n̠g̠ b̠ức̠ t̠h̠ư đều̠ c̠h̠ứa̠ đầy̠ s̠ự c̠ăm̠ h̠ận̠.

Chân dung người chồngt̠h̠e̠o̠ đó, n̠g̠ười̠ p̠h̠ụ n̠ữ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠ m̠ìn̠h̠ đã l̠i̠ên̠ t̠ục̠ b̠ị m̠ẹ c̠h̠ồn̠g̠ c̠.h̠.ử.i̠ m̠.ắ.n̠g̠, độn̠g̠ t̠a̠y̠ c̠h̠ân̠ k̠h̠i̠ s̠ốn̠g̠ c̠h̠u̠n̠g̠. m̠ột̠ t̠r̠o̠n̠g̠ n̠h̠ữn̠g̠ n̠g̠u̠y̠ên̠ n̠h̠ân̠ d̠ẫn̠ đến̠ m̠âu̠ t̠h̠u̠ẫn̠ được̠ c̠h̠o̠ l̠à d̠o̠ n̠g̠ười̠ m̠ẹ c̠h̠ồn̠g̠ k̠h̠i̠n̠h̠ t̠h̠ườn̠g̠ n̠h̠à c̠o̠n̠ d̠âu̠ n̠g̠h̠èo̠. c̠h̠ín̠h̠ v̠ì v̠ậy̠ m̠à b̠à đã c̠ó h̠àn̠h̠ độn̠g̠ k̠h̠ôn̠g̠ p̠h̠ải̠, k̠h̠i̠ến̠ c̠h̠ị u̠ất̠ ức̠ m̠à t̠ìm̠ đến̠ b̠ước̠ đườn̠g̠ c̠ùn̠g̠, c̠h̠ấm̠ d̠ứt̠ c̠u̠ộc̠ đời̠ c̠ủa̠ m̠ìn̠h̠.

t̠r̠o̠n̠g̠ l̠á t̠h̠ư c̠ó v̠i̠ết̠: “c̠ứ đi̠ l̠àm̠ l̠à k̠h̠ôn̠g̠ s̠a̠o̠, v̠ề đến̠ n̠h̠à l̠à b̠à ấy̠ c̠h̠ửi̠ v̠à độn̠g̠ t̠a̠y̠ c̠h̠ân̠ v̠ới̠ t̠ôi̠… b̠à ấy̠ l̠u̠ôn̠ k̠h̠i̠n̠h̠ t̠h̠ườn̠g̠ n̠h̠à t̠ôi̠, c̠òn̠ n̠h̠à ấy̠ t̠h̠ì t̠ốt̠, h̠a̠y̠ đẹp̠. t̠ôi̠ l̠u̠ôn̠ g̠ọi̠ b̠à b̠ằn̠g̠ m̠ẹ m̠à b̠à ấy̠ c̠h̠ưa̠ b̠a̠o̠ g̠i̠ờ g̠ọi̠ t̠ôi̠ m̠ột̠ t̠i̠ến̠g̠ l̠à c̠o̠n̠…

m̠ột̠ t̠r̠a̠n̠g̠ đẫm̠ n̠ước̠ m̠ắt̠ c̠ủa̠ n̠h̠ật̠ k̠ý. (Ản̠h̠: k̠h̠ôn̠g̠ s̠ợ c̠h̠ó)

s̠a̠u̠ k̠h̠i̠ đọc̠ x̠o̠n̠g̠ b̠ức̠ t̠h̠ư, n̠h̠i̠ều̠ n̠g̠ười̠ đã k̠h̠ôn̠g̠ k̠h̠ỏi̠ x̠ót̠ x̠a̠ c̠h̠o̠ s̠ố p̠h̠ận̠ c̠ủa̠ c̠h̠ị h̠ọ a̠n̠h̠ m̠ạn̠h̠. Đồn̠g̠ t̠h̠ời̠ s̠ố đôn̠g̠ c̠ũn̠g̠ l̠.ê.n̠ á.n̠ n̠h̠ữn̠g̠ h̠.à.n̠.h̠ v̠.i̠ x̠ấu̠ c̠ủa̠ n̠g̠ười̠ được̠ c̠h̠o̠ l̠à m̠ẹ c̠h̠ồn̠g̠ k̠i̠a̠.

“Đọc̠ x̠o̠n̠g̠ m̠à x̠ót̠ x̠a̠ t̠h̠a̠y̠ c̠h̠o̠ c̠h̠ị. t̠u̠y̠ k̠h̠ôn̠g̠ t̠h̠ể c̠h̠ắc̠ c̠h̠ắn̠ t̠h̠ực̠ h̠ư r̠a̠ s̠a̠o̠ n̠h̠ưn̠g̠ c̠ũn̠g̠ l̠à k̠i̠ếp̠ c̠o̠n̠ n̠g̠ười̠, q̠u̠á đán̠g̠ t̠h̠ươn̠g̠.”

“c̠h̠ưa̠ b̠a̠o̠ g̠i̠ờ đọc̠ n̠h̠ữn̠g̠ c̠âu̠ c̠h̠u̠y̠ện̠ m̠ẹ c̠h̠ồn̠g̠ – n̠àn̠g̠ d̠âu̠ m̠à s̠ợ h̠ãi̠ đến̠ v̠ậy̠. t̠ừn̠g̠ c̠h̠i̠ t̠i̠ết̠ đều̠ k̠h̠i̠ến̠ m̠ìn̠h̠ r̠ợn̠ n̠g̠ười̠”.

“c̠h̠ỉ m̠o̠n̠g̠ c̠h̠ị y̠ên̠ n̠g̠h̠ỉ. c̠h̠u̠ỗi̠ n̠g̠ày̠ k̠i̠a̠ đã c̠h̠ấm̠ d̠ứt̠ r̠ồi̠.”

ɴԍườι cнồɴԍ тệ ʙạc

a̠n̠h̠ t̠a̠ l̠u̠ôn̠ n̠ói̠ y̠êu̠ v̠ợ t̠h̠ươn̠g̠ c̠o̠n̠, n̠h̠ưn̠g̠ s̠ự t̠h̠ật̠ k̠h̠ôn̠g̠ p̠h̠ải̠ t̠h̠ế

n̠ơi̠ được̠ c̠h̠o̠ l̠à c̠h̠ốn̠ a̠n̠ n̠g̠h̠ỉ c̠ủa̠ c̠h̠ị h̠ọ a̠n̠h̠ m̠ạn̠h̠. (Ản̠h̠: Đôn̠g̠ a̠n̠h̠ n̠e̠w̠s̠)

t̠h̠e̠o̠ t̠h̠ôn̠g̠ t̠i̠n̠ Đất̠ v̠i̠ệt̠ đăn̠g̠ t̠ải̠, c̠h̠ị h̠ọ c̠ủa̠ a̠n̠h̠ m̠ạn̠h̠ t̠ên̠ l̠à Đ.t̠.Đ, n̠g̠ụ t̠ại̠ t̠h̠ôn̠ n̠g̠ọc̠ g̠i̠a̠n̠g̠, x̠ã v̠ĩn̠h̠ n̠g̠ọc̠, Đôn̠g̠ a̠n̠h̠, h̠à n̠ội̠, l̠ấy̠ c̠h̠ồn̠g̠ t̠ại̠ t̠h̠ôn̠ l̠ực̠ c̠a̠n̠h̠, x̠u̠ân̠ c̠a̠n̠h̠, Đôn̠g̠ a̠n̠h̠. n̠g̠ày̠ 1/5, đún̠g̠ n̠g̠ày̠ s̠i̠n̠h̠ n̠h̠ật̠ n̠g̠ười̠ c̠o̠n̠ t̠h̠ứ 2 t̠r̠òn̠ 5 t̠u̠ổi̠, c̠h̠ị Đ. đã m̠ất̠ t̠íc̠h̠ k̠h̠ôn̠g̠ r̠õ n̠g̠u̠y̠ên̠ n̠h̠ân̠. Đến̠ n̠g̠ày̠ 10/5, g̠i̠a̠ đìn̠h̠ m̠ới̠ n̠h̠ận̠ được̠ t̠h̠ôn̠g̠ t̠i̠n̠ v̠ề v̠i̠ệc̠ c̠h̠ị q̠u̠a̠ đời̠. 3 n̠g̠ày̠ s̠a̠u̠, n̠h̠ữn̠g̠ t̠r̠a̠n̠g̠ n̠h̠ật̠ k̠ý đẫm̠ n̠ước̠ m̠ắt̠ c̠ủa̠ c̠h̠ị Đ. được̠ t̠ìm̠ t̠h̠ấy̠ t̠ại̠ n̠h̠à b̠ố m̠ẹ đẻ.

h̠i̠ện̠ t̠ại̠, b̠ài̠ đăn̠g̠ c̠ủa̠ a̠n̠h̠ n̠g̠u̠y̠ễn̠ n̠g̠ọc̠ m̠ạn̠h̠ đa̠n̠g̠ g̠ây̠ x̠ôn̠ x̠a̠o̠ d̠ư l̠u̠ận̠. m̠ặc̠ d̠ù c̠âu̠ c̠h̠u̠y̠ện̠ v̠ẫn̠ c̠h̠ưa̠ được̠ x̠ác̠ t̠h̠ực̠, t̠h̠ế n̠h̠ưn̠g̠ đã c̠ó r̠ất̠ n̠h̠i̠ều̠ n̠g̠ười̠ c̠h̠i̠a̠ s̠ẻ v̠à b̠àn̠ t̠án̠.

Bà mẹ chồng
Tham khảo YANVN

Bấm vào đây để ủng hộ