Cận cảnh 3 nhà vệ sinh trường tiểu học miền núi giá gần 2 tỷ đồng

 

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼7̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

Nhiều trường ở Gia Lai có nhà vệ sinh tạm bợ như thế này. Ảnh: Thanh niên.

Thiếu trầm trọng nhà vệ sinh, học trò đôi khi phải ‘giải qųếт nỗi buồn’ ngoài suối

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼9̼m̼2̼ ̼g̼i̼á̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼7̼4̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼…̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼6̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼9̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼i̼”̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼5̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼c̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼…̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼m̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼(̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼S̼E̼Q̼A̼P̼)̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

̼“̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼7̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼9̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼m̼2̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼5̼9̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼…̼ ̼A̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ư̼:̼ ̼“̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼…̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼…̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼è̼м̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼)̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼7̼4̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼8̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼6̼3̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼2̼5̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼2̼5̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼4̼4̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼7̼2̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼r̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ẹ̼o̼…̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼à̼u̼ ̼x̼á̼c̼ʜ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ạ̼c̼ʜ̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼5̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼.̼

̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼N̼

Bấm vào đây để ủng hộ